Deze informatie gaat over het eerste semester. Ga naar de informatie over het tweede semester van 2020-2021.

Op welke manier organiseren we als opleiding informatica het onderwijs in tijden van corona? Dat was het centraal thema in de bevraging die we jullie twee weken geleden voorgelegd hebben. Finaal hebben 114 respondenten de bevraging ingevuld.

Maar dat was niet het eindpunt. We bespraken de resultaten en jullie vragen, opmerkingen en suggesties met studentenvertegenwoordigers, begeleiders en lesgevers uit de opleiding. We zochten samen naar antwoorden en oplossingen voor zaken die minder goed lopen. Na een laatste debat nam de opleidingscommissie deze voormiddag enkele beslissingen en deed ze ook bijkomende aanbevelingen aan lesgevers en begeleiders.

Hieronder vind je deze beslissingen en aanbevelingen terug. Geformuleerd als antwoorden op de vele vragen die jullie ons gesteld hebben. We hebben ze ingedeeld naar relevantie voor het einde van het eerste semester (december 2020), de eerste examenperiode (januari 2021) en het tweede semester (februari-juni 2020). Let wel, onze antwoorden staan niet in steen gebeiteld. De situatie is constant onderhevig aan verandering en dus zullen ook onze antwoorden dat zijn.

Als je nog met vragen achterblijft of je wil graag op onze antwoorden reageren, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via informatica@ugent.be.

Einde eerste semester (december 2020)

Zullen er terug onderwijsactiviteiten on-campus (kunnen) doorgaan?

Ja en neen.

Het coronabeleid van de UGent laat bij uitzondering toe om vanaf 30 november 2020 specifieke onderwijsactiviteiten on-campus te laten doorgaan.

Op basis van de bevraging onder de studenten informatica (lesweek 8) en na overleg met de lesgevers, begeleiders en studentenvertegenwoordigers, blijven alle onderwijsactiviteiten echter maximaal online georganiseerd worden tijdens de laatste twee lesweken en de inhaalweek van het eerste semester. Hiermee kiezen we als opleiding informatica om op het einde van het semester geen aanpassingen meer te doen aan de manier van werken die we ook de afgelopen weken gebruikt hebben. Bovendien zijn de redenen voor uitzondering meestal ook niet van toepassing op de onderwijsvormen die in de opleiding informatica gebruikt worden.

Lesgevers die bij uitzondering toch on-campus onderwijsactiviteiten zouden organiseren, zullen dit via Ufora tijdig communiceren naar de studenten.

Is er een overzicht van alle activiteiten tijdens de laatste weken van het semester?

Ja.

Aan alle lesgevers werd gevraagd om de onderwijsactiviteiten die ze nog organiseren op te nemen in de Ufora kalender, als aanvulling op de aankondigingen die ze doen van die activiteiten. Op die manier vind je van al jouw opleidingsonderdelen de geplande activiteiten terug in de activiteitenkalender op Ufora.

Zullen er terug studieplekken ter beschikking gesteld worden van de studenten?

Ja.

De UGent stelt vanaf 30 november 2020 terug verschillende stille studieplekken open voor studenten die er nood aan hebben. Op de studieplekken gelden strikte veiligheidsmaatregelen en er is steeds toezicht op de naleving ervan. Een studieplek kan wekelijks gereserveerd worden via de webpagina https://studieplekken.ugent.be, telkens vanaf donderdag om 19:00.

Is het normaal dat ik na anderhalve maand nog geen (nieuwe) mensen echt kén in mijn studierichting?

Ja.

Dat is in deze uitzonderlijke tijden zeker normaal. Je bent niet de enige student die met dit probleem geconfronteerd wordt. Iedereen zit in hetzelfde schuitje: corona treft ons allemaal in onze sociale contacten. We merken dat veel eerstejaars terugvallen op hun bestaande vriendengroepen. Klop gerust aan bij je klas- of jaargenoten uit het middelbaar, vrienden uit je jeugdbeweging of mensen die je leerde kennen door een of andere hobby of passie. Er zijn ook heel wat studenten die terug onder de vleugels van hun gezin of familie kruipen om verbinding te vinden.

Het loont zeker de moeite om ook de activiteiten van onze twee studentenverenigingen in de gaten te houden: WiNA en Zeus. Die zijn al vaker ontmoetingsplaats gebleken voor veel van onze informaticastudenten. Zowel eerstejaars als ouderejaars vinden er elkaar, en meer dan eens duiken er ook alumni op die graag nog eens de sfeer komen opsnuiven.

Is het normaal dat ik op dit moment veel last heb van stress?

Ja.

De tweede lockdown zorgt bij veel mensen voor stress, angst en gepieker. Dat is normaal, maar één ding vergeten we soms: mensen zijn in staat om creatieve oplossingen te bedenken, ook in moeilijke tijden.

Uit de bevraging onder de studenten informatica hebben we gemerkt dat er op dit moment heel veel stressfactoren zijn bij studenten. Een aantal oorzaken van die stress kunnen we als opleiding helaas niet wegnemen. Maar waar we kunnen, hebben we reeds actie ondernomen door beslissingen te nemen of zaken te organiseren om stressfactoren weg te halen. Waar stress wordt veroorzaakt door onduidelijkheid, willen we die onduidelijkheid wegnemen. Waar stress wordt veroorzaakt door praktische organisatie, willen we onze organisatie bijsturen.

We willen alert blijven voor jouw mentaal welbevinden en daarom roepen we iedereen op om elkaar te blijven helpen en vooral met elkaar te blijven spreken. We blijven ons wekelijks overlegmoment met studenten organiseren (OCI Chat Club) om te horen wat er reilt en zeilt binnen de opleiding. Dus daar ben je zeker welkom. Als je het op dit moment moeilijk hebt, dan raden we je ook aan om een kijkje te nemen op de website “Wel in je vel”, waar alle initiatieven aan de UGent rond welzijn van studenten gebundeld werden.

Misschien heb je ook wat aan deze zeven tips om goed door de lockdown te komen.

Wat moeten we kennen voor het examen?

Dit moet zowel de meest gestelde vraag zijn als het einde van een semester begint te naderen.

Omdat vrijwel het volledige eerste semester online georganiseerd werd, heeft UGent al haar lesgevers opgeroepen om boostersessies en examenvoorbereiding te organiseren. Maar in de opleiding informatica is het al langer de traditie om studenten maximaal te informeren over examens. Dat gebeurt typisch op het einde van het semester.

Maak je dus zeker nog niet ongerust als dat voor sommige vakken nog niet zou gebeurd zijn. De lesgevers zullen je per opleidingsonderdeel specifiek informeren over verschillende aspecten van het examen: overzicht van te kennen leerstof, examenvorm, praktische organisatie, afspraken, voorbeeldexamens, bespreking van voorbeeldoplossingen, organiseren van proefexamens.

Vroeger zou dat logistiek moeilijk te organiseren geweest zijn, maar er zijn ook lesgevers die erover nadenken om zelfs een paar dagen voor het examen nog een online vragensessie te organiseren. Dat lijkt ons ook heel effectief: dan krijg je ook in volle voorbereiding naar het examen ook nog een laatste keer de kans om heel specifieke inhoudelijke vragen te stellen, want tegen dan zou je toch al moeten weten wat je wel en niet moet kennen (of kunnen) voor het examen.

Waarvoor dient de inhaalweek?

Dat is de week na de laatste lesweek waarin inhaalactiviteiten kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld omwille van lessen die weggevallen zijn door verlofdagen. Het is dus zeker geen extra lesweek en we proberen die maximaal vrij te houden, zodat je daarin kan studeren in aanloop naar de examenperiode.

Tijdens de inhaalweek kunnen er ook nog deadlines voor projectwerk vallen of niet-periodegebonden evaluaties georganiseerd worden om je daarmee niet extra te moeten belasten tijdens de lesweken.

Eerste examenperiode (januari 2021)

Zullen er in januari 2021 wel examens georganiseerd worden?

Ja.

Maak je niet ongerust. Er zullen wel degelijk examens plaatsvinden. Het voorlopige examenrooster is al beschikbaar (bachelor, master) en wordt definitief vastgelegd en gecommuniceerd ten laatste op vrijdag 27 november 2020. We verwachten dat er qua datums geen herschikkingen meer zullen gebeuren. Enkel de examenlocaties zouden nog kunnen gewijzigd worden, omdat de examens zullen doorgaan met een maximale bezettingsgraad van 1/10 voor de examenlokalen, in plaats van 1/5 zoals initieel voorzien.

Hoe verschillend zullen de examens dit jaar zijn van andere jaren?

Op een handvol opleidingsonderdelen na, worden alle examens van de opleiding informatica on-campus georganiseerd. Daardoor zullen de examens ook zeer gelijklopend zijn aan de examens van voorgaande academiejaren (met andere examenvragen natuurlijk). Onder de coronamaatregelen geldt wel dat on-campus examens maximaal drie uur mogen duren. Online examens mogen zoals gewoonlijk maximaal vier uur duren.

We merken dat vooral eerstejaarsstudenten zich wat zorgen maken of on-campus examens veilig genoeg zullen verlopen. Ouderejaarsstudenten maken zich daar eigenlijk nauwelijks zorgen over, omdat ze uit ervaring van vorig jaar weten dat de UGent heel strikte veiligheidsmaatregelen hanteert bij de organisatie van on-campus examens. Spreek als eerstejaarsstudent hierover gerust eens een ouderejaarsstudent aan. Je zult zien, het verloopt eigenlijk allemaal wel heel rustig en veilig.

Het openbaar vervoer nemen blijkt een stressfactor die speelt bij het afleggen van on-campus examens. We kunnen natuurlijk het openbaar vervoer niet reorganiseren, maar op onze vraag zal alvast Campus Sterre tijdens de examenperiode opengesteld worden als je met de wagen naar het examen komt of je “kiss & ride”-gewijs laat droppen.

Wat moet ik doen als ik tijdens de examenperiode niet kan deelnemen aan on-campus examens (zelf risicopatiënt, quarantaine, …)?

Als je omwille van medische redenen tot de risicogroep behoort, omwille van je leeftijd tot de risicogroep behoort of in opgelegde quarantaine zit, dan kan je een bijzonder statuut omwille van corona-omstandigheden aanvragen. Als je tot één van deze categorieën behoort en specifieke examenfaciliteiten wil, dan raden we je aan om zo snel mogelijk het bijzonder statuut aan te vragen. Zodra je het bijzonder statuut verkregen hebt, vragen we je om zo snel mogelijk contact op te nemen met de lesgevers van opleidingsonderdelen waarop de examenfaciliteiten van dit bijzonder statuut van toepassing zijn. Op die manier kunnen de nodige afspraken gemaakt worden rond het afleggen van een online examen binnen dezelfde examenperiode of een inhaalexamen op een later moment.

De opleiding informatica heeft haar lesgevers gevraagd om een online examen zoveel mogelijk tegelijkertijd met het on-campus examen of anders zo dicht mogelijk bij het on-campus examen te organiseren, zodat studenten die onder dit bijzonder statuut vallen ook het examenrooster zoveel mogelijk kunnen aanhouden.

Wat moet ik doen bij technische problemen tijdens online examens?

Bij technische problemen of andere situaties van overmacht tijdens een online examen, neem je zo snel mogelijk contact op met de verantwoordelijke lesgever. Als je buiten de eigen wil om tijd verliest tijdens het examen, dan zal je hiervoor gecompenseerd worden door extra tijd te krijgen voor het examen of een nieuwe examenkans te krijgen binnen de examenperiode. Door overmacht zal je dus nooit een examen geannuleerd zien.

Bij een online examen zal de verantwoordelijke lesgever altijd uitdrukkelijk aangeven hoe je contact kan opnemen bij noodgevallen (ook telefonisch), zodat je altijd weet hoe je de lesgever moet bereiken.

Je zal op voorhand ook de kans krijgen om de examenomgeving te leren kennen waarin het online examen zal afgenomen worden. Daardoor kan je alles al eens uittesten en kan je technische problemen op voorhand melden aan de lesgever, zodat je samen naar een oplossing kan zoeken. Als alles werkt, dan kan je met vertrouwen het examen aanvatten.

Wat is de kans dat ik onterecht van fraude beschuldigd wordt bij een online examen?

TL;DR: Als je je niet laat verleiden tot plagiaat of fraude, dan loop je weinig risico om hiervan ten onrechte beschuldigd te worden. Bij een vermoeden van fraude, heb je het recht om gehoord te worden, je van rechtswege te laten bijstaan en beroep aan te tekenen tegen eventuele sancties. Moraal van het verhaal: don’t.

Plagiaat of fraude bij niet-periodegebonden en periodegebonden evaluaties komt helaas in elke opleiding voor. Dit valt onder artikel 78 van het UGent Onderwijs- en Examenreglement. Daarin kan je niet alleen lezen dat UGent zwaar tilt aan fraude en onregelmatigheden, maar dat er bij elke vaststelling een examentuchtprocedure opgestart wordt waarin de rechten van de student gewaarborgd zijn.

Bij een vermoeden van fraude of onregelmatigheden wordt er een hoorzitting georganiseerd waarbij je als student gehoord wordt. Hierbij heb je het recht om vooraf het tuchtdossier in te kijken (dat kan tot vlak voor de hoorzitting) en om je tijdens de hoorzitting te laten bijstaan door een raadsman. Tijdens de hoorzitting is er ook altijd een ombudspersoon aanwezig. Als er door de examencommissie een tuchtsanctie zou uitgesproken worden, dan word je daar per aangetekend schrijven van op de hoogte gebracht en heb je ook het recht om hiertegen beroep aan te tekenen.

Je kan de ombudspersonen trouwens te allen tijde contacteren (ombuds@ugent.be). De ombudsdienst behandelt problemen of klachten van studenten, bemiddelt, geeft advies en informeert.

Zullen we vragen kunnen stellen tijdens het examen?

Ja.

We hebben alle lesgevers opgeroepen om bij de organisatie van de examens, zowel on-campus als online, te voorzien dat je vlot vragen kunt stellen gedurende het examen. Daarbij zullen we er evenwel wel voor zorgen dat we het antwoord van de opgave niet verklappen!

Zal mijn privacy geschonden worden bij online examens?

Het is een open vraag: waar ligt qua privacy de grens bij het surveilleren van online examens. Het debat rond online proctoring wordt op dit moment dan ook op verschillende plaatsen gevoerd aan de UGent. Wie hier meer wil over weten, kunnen we alvast verwijzen naar de whitepaper die Surf daarover recent publiceerde.

Binnen de opleiding informatica willen we jullie privacy echter maximaal waarborgen. Ook bij online examens. We hebben geen weet van lesgevers die bijvoorbeeld bij online examens gebruikmaken van 360° camerablik of vragen om toegang tot de computer waarop je het examen aflegt. Dat is bij sommige online proctoring-systemen immers de modus operandi.

Bij online examens kan de lesgever wel vragen om je webcam in te schakelen zonder virtuele achtergronden of het vervagen van de achtergrond (blurring). Er kan door de lesgever ook een opname gemaakt worden van de examensessie. Aan UGent mag Zoom op dit moment niet gebruikt worden tijdens online examens en evaluaties, enkel voor onderwijsactiviteiten zonder confidentialiteitseisen – mits voorzorgen voor correct en veilig gebruik.

Tweede semester (februari-juni 2020)

De informatie die hier staat is oud, en kan fout zijn. Ga naar de informatie over het tweede semester van 2020-2021.

Zullen we volgend semester terug on-campus les krijgen?

We hebben helaas geen glazen bol, maar een realistische inschatting lijkt ons dat we ook het tweede semester nog zullen inzetten onder code rood. Dat betekent dat alle hoorcolleges dan nog online zullen zijn, maar dat er hier en daar misschien wel wat ruimte is voor on-campus werkcolleges en practica.

De overheden hebben daarover zelf nog geen uitspraken durven of kunnen doen. We blijven de berichtgeving echter op de voet volgen en zodra er zich versoepelingen aandienen, zullen we uiteraard in overleg met studenten, begeleiders en lesgevers overwegen om terug meer on-campus onderwijsactiviteiten te organiseren.

Als er terug on-campus lessen georganiseerd worden, zullen we dan nog steeds de kans hebben om online mee te volgen of achteraf lesopnames te bekijken?

Ja.

De UGent nam universiteitsbreed de beslissing om in academiejaar 2020-2021 alle hoorcolleges en andere contactmomenten waar dit relevant is te livestreamen, op te nemen en de opnames minstens tot aan het einde van het academiejaar beschikbaar te stellen aan studenten.

Binnen de opleiding informatica blijven we onze lesgevers sensibiliseren om lesopnames zo snel mogelijk na het contactmoment te publiceren. Het is zeker geen probleem om lesgevers erover aan te spreken als een opname nog niet zou online staan, want het zou gewoon om een vergetelheid kunnen gaan.

Zal ik volgend semester wat meer medestudenten kunnen zien of leren kennen?

Hopelijk. Wij hopen ook om jou zo snel mogelijk terug te zien of beter te leren kennen!

Bij het opstellen van het lesrooster voor het tweede semester zijn we alles op alles aan het zetten om — in het bijzonder voor eerstejaarsstudenten — één dag te voorzien waarop alle onderwijsactiviteiten door alle studenten on-campus kunnen bijgewoond worden. Dit kan uiteraard voor elk jaar een andere dag zijn.

Om dit plan maximale kans op slagen te geven, lijkt het veiligste scenario om die dag vooral in te plannen met werkcolleges en practica. Dit zijn de onderwijsactiviteiten die bij versoepelingen vermoedelijk het eerst terug on-campus mogen doorgaan. Bovendien kwam uit de bevraging onder de studenten ook naar voor dat de meeste studenten bij voorkeur ook deze onderwijsactiviteiten terug on-campus willen volgen.

Het loont zeker de moeite om ook de activiteiten van onze twee studentenverenigingen in de gaten te houden: WiNA en Zeus. Die zijn al vaker ontmoetingsplaats gebleken voor veel van onze informaticastudenten. Zowel eerstejaars als ouderejaars vinden er elkaar, en meer dan eens duiken er ook alumni op die graag nog eens de sfeer komen opsnuiven.

Hoe zit het met dat rotatiesysteem?

Afgevoerd.

Uit de bevraging onder studenten blijkt namelijk dat 1/3 verkiest om on-campus de lessen te volgen, 1/3 om online de lessen te volgen en 1/3 heeft geen voorkeur. Als we hybride lessen moeten organiseren, dan kunnen we op basis van deze voorkeuren aannemen dat er voldoende plaats is om alle studenten die daarvoor kiezen on-campus te ontvangen. Zo kan je altijd de lessen volgen op de manier waar je je het meest comfortabel bij voelt.

Waar het onduidelijk is dat er voldoende on-campus zitplaatsen kunnen aangeboden worden, kan een lesgever bij aanvang van het semester een groepsinschrijving organiseren via Ufora. Zodra duidelijk wordt dat het aantal on-campus studenten onder de maximumcapaciteit van het leslokaal blijft, zal groepsinschrijving ook niet langer nodig zijn.