Tijdens de eerste zes weken van het tweede semester organiseert de opleiding informatica voor elk modeltrajectjaar van de bacheloropleiding één dag on-campus onderwijsactiviteiten. Bij het uittekenen hiervan hadden we één voorwaarde expliciet naar voor geschoven: dat alle studenten samen aan de on-campus activiteiten kunnen deelnemen. Het was geen sinecure om dit te kunnen realiseren, maar we zijn blij dat we dit uiteindelijk wel ingeroosterd gekregen hebben. Alle onderwijsactiviteiten op de andere lesdagen en voor de masteropleiding worden online georganiseerd. Bekijk hier de gedetailleerde lesrooster van de bachelor en master.

We hebben er expliciet voor gekozen om onderwijsactiviteiten tijdens on-campus dagen wat later te laten beginnen, zodat pendelaars de ochtendspits kunnen vermijden. We kozen ook expliciet voor een kortere middagpauze zoals vaak geopperd werd in de studentenbevraging.

Voor het eerste bachelorjaar is de on-campus dag op dinsdag in zaal Locus (Campus Ardoyen, plannetje en sfeerbeelden). De campus ligt op 10-15 minuten fietsen van Campus Sterre, een 15-tal minuten fietsen vanaf het Sint-Pietersstation. Er is ook een goede busverbinding vanaf het station. In het lokaal is onder de coronamaatregelen plaats voor 135 studenten. Het lokaal heeft los meubilair dat we in eiland-opstelling zullen inrichten, waarbij studenten per vier aan één grote tafel kunnen plaatsnemen. Achteraan in het lokaal richten we studieplekken in waar studenten tijdens springuren kunnen gaan zitten om andere vakken online te volgen of zelfstandig te werken/studeren.

Voor het tweede bachelorjaar is de on-campus dag op woensdag in auditorium A3 (Campus Sterre, gebouw S9). Het lokaal heeft los meubilair dat we in eiland-opstelling zullen inrichten, waarbij studenten per vier aan één grote tafel kunnen plaatsnemen. Buiten het auditorium zijn studieplekken waar studenten tijdens springuren kunnen gaan zitten om andere vakken online te volgen of zelfstandig te werken/studeren.

Voor het derde bachelorjaar is de on-campus dag op vrijdag. In de voormiddag is dat in PC-klas Hopper (gebouw S5) en in de namiddag in auditorium A1 (gebouw S9), beide op Campus Sterre. In gebouw S5 zijn er studieplekken in de bib en buiten auditorium A1 zijn ook studieplekken waar studenten tijdens springuren kunnen gaan zitten om andere vakken online te volgen of zelfstandig te werken/studeren.

Dit alles is het resultaat van een brede bevraging onder de studenten en onze wekelijkse gesprekken met studenten in de OCI Chat Club. Het is voor ons qua organisatie allemaal weer iets nieuws en het zal opnieuw zaak zijn om kort op de bal te spelen om bij te sturen waar nodig. We horen nog altijd graag jullie reacties op de organisatie van de on-campus dagen (via dit formulier) en jullie suggesties waar we nog kunnen optimaliseren. Hieronder formuleren we alvast antwoorden op vragen die we van jullie binnen gekregen hebben. Ook dit blijven we aanvullen met nieuwe vragen of bijgestuurde antwoorden.

Als je nog met vragen achterblijft of je wil graag op onze antwoorden reageren, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via informatica@ugent.be. Afsluiten doen we alvast met wat een student als reactie schreef op de on-campus dagen: on-campus rules!

Is het aanbevolen om on-campus te komen?

De opleiding wil alle studenten die on-campus mogen komen, graag mobiliseren om dat ook te doen. In het lesrooster is (slechts) één dag met on-campus onderwijsactiviteiten voorzien. De onderwijsactiviteiten op de andere 4 dagen gaan online door.

Het kader voor het onderwijs in de eerste 6 weken van het tweede semester 2020-2021 van de UGent stipuleert dat hoorcolleges tot en met 21 maart moeten blijven doorgaan via online of afstandsonderwijs. Practica en werkcolleges kunnen wel on-campus doorgaan en er wordt door de UGent naar gestreefd dat alle opleidingen per week één on-campus contactmoment organiseren voor hun studenten.

Het eerste semester heeft aangetoond dat een kwalitatief aanbod van online onderwijsactiviteiten in de opleiding informatica technisch gezien wel mogelijk is, maar met een grote impact op het welzijn van studenten door beperkt sociaal contact en minder goede (non-verbale) communicatie bij online samenwerken. Uit de studentenbevraging van het eerste semester en onze wekelijkse gesprekken met studenten in de OCI Chat Club, kwam de roep naar een minimum aan on-campus onderwijsactiviteiten heel sterk naar voor bij een deel van de studentenpopulatie. We organiseren de on-campus dag dus vooral om meer activerend te kunnen werken, bij onderwijsactiviteiten waar interactie en samenwerken essentieel zijn.

Naast de onderwijsactiviteiten die vast ingeroosterd zijn op de on-campus dagen, kunnen studenten van de on-campusdag ook gebruik maken om samen aan opdrachten te werken (bijvoorbeeld in het kader van de software engineering labs). Hiervoor kan het registratiesysteem voor studie- en werkplekken gebruikt worden om een samenwerkingsruimte te reserveren. We roepen studenten wel op om daarbij altijd oog te blijven houden voor de geldende veiligheidsmaatregelen.

Kunnen de lessen online mee gevolgd worden of worden ze opgenomen?

Een on-campus dag wordt ingevuld met activerende onderwijsvormen, die gedreven worden door een actieve inbreng van studenten. Dit soort interactie is veel individueler of in kleine groepen, en leent zich moeilijk of niet tot livestreaming en lesopname. Buiten de on-campus dag blijven alle onderwijsactiviteiten op de andere vier dagen wel online doorgaan. Die zijn maximaal via livestream te volgen en daarvan worden ook de opnames beschikbaar gesteld.

Het begin van het eerste semester heeft snel duidelijk gemaakt dat hybride onderwijs en rotatiesystemen niet werkbaar zijn. Niet voor de studenten, en ook niet voor de lesgevers en begeleiders. Ook daarom willen en mogen we van de begeleiders van onze werkcolleges en andere actieve werkvormen niet verwachten dat ze een grote groep studenten on-campus moeten begeleiden én tegelijkertijd een grote groep online studenten moeten begeleiden. Dat zou de kwaliteit van ons onderwijs niet ten goede komen. Bovendien mogen we van onze begeleiders ook niet verwachten dat ze hun onderwijsactiviteiten structureel gaan ontdubbelen voor studenten die on-campus en online meevolgen. We moeten niet alleen aan het welzijn van de studenten denken, maar ook aan dat van de begeleiders. Tijdens de on-campus dag vragen we onze begeleiders dus om zich prioritair te focussen op het begeleiden van de studenten die zich on-campus bevinden.

Studenten die om medische redenen tot een risicogroep behoren, die omwille van hun leeftijd tot de risicogroep behoren of die in opgelegde quarantaine zitten, dienen het bijzonder statuut omwille van corona omstandigheden aan te vragen. Deze studenten kunnen door overmacht niet deelnemen aan de on-campus onderwijsactiviteiten, en voor hen willen we uiteraard graag een bijzondere inspanning leveren om hen toch op een zo comfortabel mogelijke manier aan de onderwijsactiviteiten te laten deelnemen die op de on-campus dag doorgaan. Hiervoor dienen ze bij hun aanvraag van het bijzonder statuut ook zo snel mogelijk per email contact op te nemen met de lesgever en de begeleiders van de onderwijsactiviteiten die op de on-campus dag doorgaan.

Zal alles veilig genoeg verlopen?

Veiligheid stond centraal bij het uittekenen van de on-campus dag. Veiligheid staat ook centraal bij het implementeren van de on-campus dag, en daarvoor zijn we ook met zijn allen verantwoordelijk. Niet enkel tijdens de onderwijsactiviteiten zelf, maar ook tijdens de pauzes en de verplaatsing naar en van de on-campus dag. We kunnen dit enkel samen laten slagen als we met z’n allen strikt de veiligheidsmaatregelen aanhouden, en elkaar daar ook durven op aan te spreken.

We kiezen er bijvoorbeeld expliciet voor om de on-campus dag wat later te laten beginnen, zodat pendelaars de ochtendspits kunnen vermijden. We vragen alle studenten om hun lunch mee te brengen, zodat ze niet moeten mengen met andere groepen bij het afhalen van een lunch.

De veiligheidsmaatregelen die gelden aan de UGent staan uitvoerig beschreven in het 105 pagina’s tellende “Richtlijnen veilig terug aan het werk”. Gelukkig voor jullie volgt hier een korte samenvatting.

Tijdens on-campus onderwijsactiviteiten dragen zowel studenten als begeleiders een chirurgisch mondmasker dat door de UGent wordt aangeleverd, en dat verdeeld zal worden bij het binnenkomen van het leslokaal (waar ook ontsmettende handgel en allesreiniger zal aanwezig zijn). Mondmaskers mogen maximaal vier uur gebruikt worden, en dus zullen er zowel ‘s ochtends als ‘s middag nieuwe maskers verdeeld worden. Het dragen van een eigen mondmasker is tijdens de onderwijsactiviteiten niet toegelaten.

De lokalen worden dagelijks gereinigd en ontsmet voor de onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Tussendoor wordt er niet ontsmet maar houdt elke student tijdens de dag een vaste zitplaats aan. Studenten blijven tijdens de pauzes zoveel mogelijk op hun plaats zitten. Het is toegelaten om op je eigen zitplaats te lunchen. Naar buiten gaan om een luchtje te scheppen is uiteraard toegestaan, maar massaal gaan samentroepen is uit den boze.

Zaal Locus (Campus Ardoyen), PC-klas Hopper (gebouw S5, Campus Sterre) en auditorium A1 (gebouw S9, Campus Sterre) zijn lokalen met continue mechanische ventilatie met 100% buitenlucht en moeten enkel tijdens de middagpauze geventileerd worden door het volledig openen van de aanwezige ramen en deuren. Auditorium A3 (gebouw S9, Campus Sterre) heeft beperkte mechanische ventilatie en kan goed geventileerd worden door tijdens elke pauze en maximaal na elk uur alle ramen en deuren volledig te openen.

Zullen er ook sociale activiteiten zijn voor de studenten?

Hiervoor rekenen we op de creatieve inbreng van onze studenten(vereniging). We hebben een half uur pauze tussen twee lessen (drie kwartier tijdens het middagblok), dus ga naar buiten om even een frisse neus te halen, een wandelingetje te maken (maximaal per vier) of gebruik de looppiste op de campus, allemaal om aan je 10.000 stappen per dag te geraken.

Of blijf binnen zitten, praat gewoon wat bij tijdens de lunch, organiseer een LAN-party of een andere activiteit die het groepsgevoel kan versterken. Maar blijf telkens oog houden voor de geldende veiligheidsmaatregelen: kleine groepen, zo weinig mogelijk circulatie, niet mengen met andere groepen, voldoende afstand behouden, handhygiëne, mondmasker aanhouden.

Wat moet ik doen als ik met springuren zit?

Bij activerende onderwijsactiviteiten (werkcolleges) is het vaak niet storend voor jezelf, medestudenten en begeleiders als je blijft zitten om tijdens springuren aan andere opdrachten te werken. Alle voorziene leslokalen zijn ook ofwel voldoende groot om een specifieke ruimte in te richten of hebben een ruimte vlak buiten het leslokaal waar studenten tijdens een springuur kunnen plaatsnemen om ongestoord andere online onderwijsactiviteiten te volgen, aan opdrachten te werken of zelfs in kleine groepen (en op voldoende afstand) te overleggen voor groepsopdrachten.

Hoe zal de on-campus begeleiding gebeuren?

De on-campus begeleiding zal nog niet zijn wat ze pre-corona was. Geen toetsenborden delen. Geen papier of schrijfgerief delen om samen een schema uit te tekenen. Niet dicht bij elkaar zitten om op hetzelfde scherm aan pair programming te doen. We zullen dus nog steeds heel wat online kanalen moeten gebruiken om de on-campus onderwijsactiviteiten te ondersteunen.

Maar we hebben ervoor gezorgd dat we zoveel mogelijk op een vaste locatie zitten, met meubilair dat los staat. Daardoor kunnen we aan het begin van de dag de tafels in “eilanden” plaatsen waar studenten op veilige afstand van elkaar toch per vier kunnen samen zitten om met elkaar te overleggen en sociaal te interageren. We rekenen op de studenten om bij aanvang van het eerste lesblok de tafelschikking voor de dag op te stellen, en na het laatste lesblok de tafelschikking terug te zetten. Als student houd je tijdens een on-campus dag dezelfde zitplaats. Het is wel toegestaan om een andere plaats te kiezen dan de week ervoor.

Begeleiders kunnen rondlopen, maar liefst zo beperkt mogelijk. Langdurige nauwe contacten tussen studenten onderling en met begeleiders moeten zoveel mogelijk vermeden worden. De meerwaarde van de on-campus activiteiten zullen we vooral moeten halen uit de onderlinge interactie per eiland, terug rechtstreeks met medestudenten te kunnen spreken, beter non-verbaal te kunnen communiceren en het gevoel terug te krijgen om weer zaken klassikaal te kunnen doen.

Is er effectief les op de campus of komen we samen om aan zelfstudie te doen?

Alle onderwijsactiviteiten die op een on-campus dag ingeroosterd staan zijn begeleide activiteiten. Je komt dus niet naar de campus om aan zelfstudie te doen, maar om te leren van en met medestudenten en begeleiders. Dit gebeurt door individueel of samen aan opdrachten te werken, te overleggen, bijkomende uitleg te vragen en te krijgen, of door uitleg die begeleiders aan de hele groep kunnen doen.

De begeleiders en lesgever van elk opleidingsonderdeel kiezen zelf welke activerende activiteiten ze hanteren tijdens de on-campus onderwijsactiviteiten. Uiteraard moeten ze daarbij rekening houden met de geldende veiligheidsmaatregelen. Dit zorgt voor de diversiteit in ons onderwijs, die er altijd al geweest is. Daarbij blijft het belangrijk dat studenten en begeleiders constant met elkaar blijven overleggen over mogelijke optimalisaties van de onderwijsactiviteiten.

Zullen de online hoorcolleges minder lang duren?

Aan alle lesgevers werd gevraagd om bij online hoorcolleges na maximaal 60 minuten een pauze in te lassen. We weten immers dat studenten bij het online les volgen regelmatiger een pauze nodig hebben (en dat geldt ook voor de lesgevers).

In het lesrooster werd voor online lessen vaak een groter blok ingepland dan mochten deze lessen on-campus doorgaan. Hierdoor krijgt de lesgever meer vrijheid en flexibiliteit om de structuur van de les vast te leggen, later te starten of vroeger te stoppen, zonder dat er lestijd verloren gaan. Maar dat betekent dus zeker niet dat je nu bijvoorbeeld één aaneengesloten blok van drie uur online les zal krijgen als dat zo in het rooster ingepland staat.

Volg goed de aankondigingen op Ufora bij de individuele vakken. De lesgever zal daar duidelijk aangeven wanneer de online lessen effectief starten en eindigen, en wanneer de pauzes ingepland worden.

Zal het comfortabel zijn om op eigen PC te werken?

Ja. We verwachten dat alle studenten een eigen laptop meebrengen naar de on-campus dag (byod.ugent.be). Je zal die laptop wellicht niet voor alle onderwijsactiviteiten nodig hebben, maar bij veel activiteiten zal het wel een belangrijk werkinstrument zijn. Op alle locaties zijn alle voorzieningen aanwezig (ruimte, stroomvoorziening en wifi) om comfortabel op je eigen laptop te werken. Ook hier geldt weer het veel-ogen-principe: meld problemen zo snel mogelijk aan de aanwezige begeleiders, zodat we zo snel mogelijk aan een oplossing kunnen werken. Probleemoplossend werken daar zijn we in de informatica bijzonder sterk in, en dat kunnen we ook best samen doen.

Kunnen we in de buurt iets eten over de middag?

Je kan in het leslokaal zelf eten. Er is op elke campus een resto van de UGent (enkel afhaal), maar we roepen onze studenten op om zoveel mogelijk eigen lunch (en drank) mee te brengen of af te halen buiten de drukke momenten, zodat we weinig in contact komen met andere groepen. Daarmee willen we absoluut vermijden dat we na enkele weken studenten, begeleiders of lesgevers hebben die in quarantaine moeten.