In academiejaar 2021-2022 introduceren we tijdens de week van 1-5 november 2021 een zuurstofweek in de bachelor informatica. Concreet is het de bedoeling dat er in die week zo weinig mogelijk hoorcolleges en werkcolleges zijn. Het eerste semester blijft echter wel uit 12 lesweken bestaan: 5 lesweken vóór en 7 lesweken na de zuurstofweek. De onderwijsactiviteiten die wegvallen op de sluitingsdagen van 1-2 november 2021 worden, samen met de onderwijsactiviteiten die anders op 3-5 november 2021 vallen, ingepland tijdens de inhaalweek (20-24 december 2021). Het wegvallen van de inhaalweek proberen we dan te compenseren in het examenrooster. De planning van het eerste semester 2021-2022 ziet er voor de bachelor informatica dan zo uit:

27 sept - 29 okt 5 weken onderwijsactiviteiten 1 - 5 nov zuur stof week 8 nov - 24 dec 7 weken onderwijsactiviteiten 27 dec - 7 jan kerst reces 10 jan - 5 feb 4 weken examenperiode

Waarom?

Het doel van de zuurstofweek is om halverwege het semester even op de pauzeknop te drukken, net zoals we dat ook doen tijdens het paasreces in het tweede semester. Daarmee geven we studenten de kans om volgens eigen planning de reeds behandelde leerstof te verwerken en aan opdrachten en projecten te werken. Even op adem komen dus.

De keuze voor een zuurstofweek werd uitvoerig doorgesproken met studentenvertegenwoordigers, lesgevers en begeleiders. Tijdens die gesprekken kwamen een aantal vragen naar boven waarop we hieronder een antwoord formuleren. We zien deze invulling van het eerste semester als een experiment dat we in de loop van het semester zullen monitoren en finaal ook zullen evalueren om te bekijken of we ook de komende academiejaren blijven kiezen voor een zuurstofweek in het eerste semester.

Wat met vakken die gedeeld worden met andere opleidingen?

Omdat we vakken moeten delen met andere opleidingen, zal de zuurstofweek niet voor iedereen helemaal lesvrij kunnen blijven. In BA1 lukt dit wel, maar een student BA3 zal wel nog enkele vakken moeten volgen. Ook in dit laatste geval blijft het nog altijd een week waarin studenten hun leeractiviteiten grotendeels zelf kunnen inplannen.

En de examens?

Omdat er les gegeven wordt in lesweek 13, is er wat minder tijd voor de blok. Voor BA1 en BA2 zullen we de examens daarom pas inplannen vanaf het einde van de eerste examenweek. Voor BA3 is dit niet mogelijk omwille van examens die samen met de ingenieursfaculteit worden afgenomen. Maar BA3 zal hoe dan ook al wat minder lessen hebben in lesweek 13.

Bovendien worden examenroosters vóór publicatie ook altijd eerst doorgesproken met de studentenvertegenwoordigers, die daardoor mee kunnen toezien op een optimale spreiding.

Zal de zuurstofweek niet opgeslokt worden door studeren en projectwerk?

Dat is eigenlijk wel de bedoeling. We zien de zuurstofweek niet als een vakantieperiode, maar als een moment waarin studenten volgens eigen planning de reeds behandelde leerstof kunnen verwerken en ook aan opdrachten en projecten werken. Vooral de eigen planning is hier zeer belangrijk en het feit dat we studenten de kans willen geven om tijd uit te trekken om zich op bepaalde leeractiviteiten te focussen zonder dat ze onderbroken worden door onderwijsactiviteiten.

Is het dan niet de bedoeling om wat rustmomenten in te bouwen tijdens de zuurstofweek? Dat kan zeker, want tijdens die week heb je je planning volledig zelf in handen.

Zal de projectdruk niet nog groter worden?

Dit lijkt ons inderdaad het meest kritische punt bij de introductie van de zuurstofweek, want in het verleden lagen er heel wat deadlines in de laatste lesweek of de inhaalweek. Door de zuurstofweek te introduceren, willen we voor studenten echter ruimte creëren om tijdig aan projecten te beginnen tijdens een week waarin er geen onderwijsactiviteiten met contactmomenten georganiseerd worden.

Zoals in het verleden volgen we als opleiding aandachtig de spreiding van opdrachten en projecten op. We doen dit door aan het begin van elk semester per modeltrajectjaar een overzicht van alle (gequoteerde) opdrachten te publiceren voor alle studenten, en tijdens het semesteroverleg voor elk semester met alle lesgevers van een modeltrajectjaar de spreiding van projecten en hun deadlines te bewaken.

Met de introductie van de zuurstofweek willen we er ook op toezien dat er al voldoende opdrachten zijn waarvan de opgave beschikbaar is voor de studenten voorafgaand aan de zuurstofweek, zodat studenten die week kunnen gebruiken om al aan de opdrachten te werken.

Zal er nog feedback zijn op projecten?

Ja, we blijven voluit gaan voor feedback op opdrachten en projecten. We vragen dat alle lesgevers feedback geven op alle opdrachten en projecten, waar mogelijk voor het kerstreces en zeker voor het examen van het opleidingsonderdeel.

Waarom enkel de bachelor?

In het studieprogramma van de master informatica zitten meerdere verschillende keuzetrajecten, waardoor je als student heel wat opleidingsonderdelen in je curriculum opneemt die ook in andere opleidingen aangeboden worden. Omdat veel van deze opleidingsonderdelen in 12 lesweken zonder onderbreking zullen aangeboden worden, zou er van effectieve luwte in onderwijsactiviteiten weinig sprake zijn als we de zuurstofweek enkel beperken tot de plichtvakken van de master informatica die niet gedeeld worden met andere opleidingen.